Användarvillkor

Ansvarig för webbplatsen är Andreas Rejnus, marknadschef på Valneva Sweden AB. Innehållet är medicinskt granskat.

Integritetsskydd
Integritetsskyddet på www.sblvaccin.se omfattar bland annat den behandling av personuppgifter som förekommer i samband med besök på denna hemsida. Följande integritetsskyddsregler gäller och de har upprättats för att du skall ha klart för dig vilken informationsinsamling som förekommer och hur uppgifterna används.

HUR WEBBINFORMATIONEN ANVÄNDS

PUL
Valneva Sweden AB arbetar enligt PUL (Personuppgiftslagen). Valneva Sweden behandlar dina personuppgifter på ett sådant sätt att de skyddas när du besöker våra webbsidor. Valneva Sweden får endast in personuppgifter såsom namn, adress, telefonnummer, e-postadress etc. när du själv väljer att ge dessa uppgifter till oss t ex i samband med att du skickar in information via kontaktformulären på webbsidan. Valneva Sweden och/eller våra samarbetspartners kommer endast att använda dessa uppgifter för att utföra de tjänster du begärt.

I de fall du lämnar personuppgifter i samband med en biverkningsrapportering, registreras och behandlas dina personuppgifter och den aktuella biverkningen i samband med den säkerhetsövervakning av läkemedel som Valneva Sweden AB (556459-7416) företar såsom personuppgiftsansvarig, samt i förekommande fall av Valneva Sweden ABs personuppgiftsbiträden. Uppgifter inhämtas då från dig och den som rapporterat biverkningen om dig (eventuellt även från din behandlande läkare). Uppgifterna kan komma att lämnas ut inom och utom EU/EES-området endast till Läkemedelsverket och motsvarande tillsynsmyndigheter i andra länder; andra företag inom Valnevakoncernen, Valnevakoncernens samarbetspartners samt i förekommande fall andra läkemedelsbolag.

När vi bearbetar personuppgifter vidtar vi alltid rimliga åtgärder för att se till att dina uppgifter förblir korrekta och aktuella för de ändamål för vilka de samlades in. Vi ger dig möjlighet att invända mot bearbetningen av dina personuppgifter om bearbetningen rimligen inte krävs för ett rättmätigt affärsändamål så som beskrivs i dessa villkor eller för vår efterlevnad av lagen.

Information och rättelse av uppgifter
Enligt PUL har du rätt att en gång per kalenderår begära information om de personuppgifter som behandlas om dig av Valneva Sweden. Om du vill kontakta oss om användningen av dina personuppgifter eller vill invända mot bearbetningen av uppgifterna gör du detta via e-post på infonordics@valneva.com. Om du kontaktar oss, var god ange namnet på den webbplats där du lämnade dina personuppgifter samt de specifika uppgifter du vill rätta, uppdatera eller stryka plus en lämplig identifiering av dig själv. Begäranden om att stryka personuppgifter är beroende av våra skyldigheter när det gäller rättslig eller etisk rapportering, arkivering av dokument eller bevarande av uppgifter.

Avidentifierad information – för statistik
ValnevaSweden samlar även in information där den enskilde individen inte kan identifieras. Det rör sig om information om antal besök på vår webbplats, antal besök på varje sida på webbplatsen samt våra besökares Internetleverantörers domännamn. Informationen används i statistiskt syfte, och för att förbättra webbplatsen utifrån våra besökares behov.

IP adress användning
En IP-adress är en nummerserie som automatiskt tilldelas din dator när du kopplar upp dig mot Internet. Webbservrar identifierar din dator via IP-adressen under den tid du är online. Valneva Sweden kan samla IP-adresser för att få information om hur våra sidor används. I normala fall länkas inte personlig information till IP-adressen, vilket innebär att användaren förblir anonym. Vid missbruk kan Valneva Sweden dock använda informationen till att identifiera användaren om det bedöms nödvändigt för att skydda vår verksamhet, vår webbplats eller andra användare.

Cookies
Valneva Sweden använder cookies när du besöker den här webbplatsen. En cookie är en liten informationsfil som förs över till din dator. I cookie-filen finns information om:

Cookien innehåller inte virus och den kan inte heller förstöra annan information på din dator.

Olika sorters cookies
Det finns olika sorters cookies för olika ändamål.

Cookie-filen lagras på din dator endast under så lång tid som det behövs för ändamålet. Navigeringscookies lagras som längst i tre år efter det att du senast besökte webbplatsen.

Tjänstecookies lagras under den tid du är ansluten till den aktuella webbplatsen eller under så lång tid uppgifterna krävs för fullgörande av förpliktelse eller rättighet som är förknippad med tjänsten

Cookies – hinder och möjligheter
Du har rätt att förhindra Valneva Sweden att lagra cookies på din dator. Denna rättighet gäller dock inte för tjänstecookies, där dessa utgör en förutsättning för dig att kunna ansluta dig till och använda webbplatsen. Om du hindrar lagring av navigeringscookies innebär det att dina navigeringsmöjligheter på webbplatsen försämras.

 Google Analytics
Denna webbsida använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google, Inc. Tjänsten använder “cookies”. Cookies sparar information om hur ni använder webbsidan (inklusive er IP-adress) och detta kommer vidarebefordras till och lagras av Google på servrar i U.S.A. Google använder informationen i syfte att utvärdera användningen av webbsidan, sammanställa statistiken i rapporter till Valneva Sweden. Google kan också överföra denna information till tredje parter om det krävs enligt lag, eller i de fall en tredje part behandlar informationen för Googles räkning.

Er IP-adress kommer inte att kopplas samman med andra data. Ni kan neka användningen av cookies genom att välja vissa inställningar på er webbläsare, men vänligen observera att ni troligen inte kommer att ha möjlighet att använda webbsidans funktionalitet fullt ut. Genom att använda denna webbsida, samtycker ni till att Google behandlar informationen om er användning på det sätt och för de syften som beskrivs ovan.

Andra webbsidor
Valneva Sweden tillhandahåller som en service länkar till andra webbsidor där vi tror att du kan finna intressant information. Dessa villkor innefattar inte andra webbsidor. Vi tar inget ansvar för innehållet på andra webbsidor.

Kontakt
Via formulär på denna webbsida har du möjlighet att kontakta företaget och ställa frågor samt beställa information och material. Vi ber dig i dessa fall fylla i sådan information som erfordras för fortsatta kontakter med anledning av beställningar, t.ex. namn, adress, e-postadress med flera uppgifter. Vi använder personuppgifterna för att effektuera dina beställningar.

ÖVRIGA VILLKOR

Avsändare
Valneva Sweden ingår i en global läkemedelskoncern som arbetar med att utveckla, tillverka, marknadsföra och distribuera vacciner. Företagets huvudkontor finns i Frankrike. För mer information gå till www.valneva.com. Valneva Sweden följer Läkemedelsindustriföreningens (LIFs) förslag till riktlinjer för kvalitetsmärkning av webbplatser. Läs mer på lif.se/kvalitetsmärkning

Disclaimer/ansvarsbegränsning
Webbsidan innehåller allmän information om de vacciner Valneva Sweden tillhandahåller. Webbsidan är utvecklad som en service från Valneva Sweden. Informationen på hemsidan är inte avsedd att ersätta – och kan aldrig ersätta professionell medicinsk rådgivning i allmänhet eller i enskilda fall.

Länkar
Denna webbsida innehåller länkar till andra webbplatser. Även om Valneva Sweden försöker att tillhandahålla länkar till andra webbsidor innehållande information som kan anses motsvara gällande lagar och förordningar så kan innehållet på dessa webbsidor ändras utan att Valneva Sweden erhåller kunskap om detta. Valneva Sweden kan därför inte på något sätt ansvara för innehållet på sådana andra webbsidor.

Copyright
Valneva Sweden innehar upphovsrätten till allt material som återfinns på denna webbsida. Du har endast rätt att kopiera materialet för icke-kommersiellt bruk och under förutsättning att det på varje sådan kopia återfinns motsvarande på webbsidan gjorda hänvisningar till Valneva Swedens upphovsrätt samt att det även i övrigt framgår att materialet härrör från Valneva Sweden.

Denna text skall inte i något avseende anses ge uttryck för en övergång av äganderätt eller upplåtelse av licensrätt – varken underförstått, genom passivitet eller på annat sätt – till patent eller varumärke tillhörigt Valneva Sweden eller annan. Med undantag för vad som uttryckligen angivits ovan skall motsvarande gälla för upphovsrätt tillhörig Valneva Sweden.

Valneva Sweden gör inte gällande någon äganderätt till eller samhörighet med tredje mans varumärken, som kan återfinnas på webbsidan. Sådana varumärken används endast i syfte att identifiera respektive innehavares produkter och tjänster och Valneva Swedens användning av dessa varumärken skall inte uppfattas som något understödjande eller rekommendation av dessa varumärken från Valneva Swedens sida.